Cookies help us to provide our services in high quality. By using our services, you agree that we use cookies. For more information see our Privacy Policy.
ProduktyTechnické řetězyZvedací svěrky › Záruční podmínky a ustanovení


Omezení použití

Omezení v důsledku nepříznivých nebo nebezpečných
podmínek:
 

Vlivy teploty

zvedací svěrky pewag jsou určeny pro použití za normálních
atmosférických podmínek a pro teplotní rozsah mezi -40°C a
+100°C. V odlišných podmínkách svěrky nepoužívejte.

 

Vliv kyselin/zásad a chemikálií

Nepoužívejte svěrky pewag v kyselinách nebo louhu a ani je
nevystavujte jejich výparům.
Pozor: při některých výrobních procesech se uvolňují kyseliny
resp. jejich páry.


Označení stupňů nosnosti uvedených v tomto katalogu vychází z toho, že svěrky nejsou používány v žádných zvláště nebezpečných podmínkách. Tím je myšleno např. použití OFF-SHORE zvedání osob a potenciálně ohrožených nákladů, jako jsou tekuté kovy, leptavé látky nebo jaderný materiál. V těchto případech je nutné stupeň ohrožení odhadnout znalcem a nosnost pak přiměřeně upravit.
 

Ověření

Před prvním použitím svěrky se přesvědčte zda:
 • svěrka odpovídá přesně objednávce
 • byl dodán inspekční certifikát nebo osvědčení výrobce
 • označení a nosnosti uvedené na svěrce souhlasí
 • s údaji v kontrolním listu resp. Osvědčení výrobce
 • je přiložen správný návod k použití a byl personálem přečten a porozuměn
 

Poškození

Před každým použitím svěrku zkontrolujte, zda nevykazuje zjevné známky poškození nebo opotřebení. Při sebemenší nejistotě resp. při objevení poškození uveďte svěrku mimo provoz a nechte překontrolovat odborníkem. V případě opotřebení nebo poškození postupujte následovně:
 
1. Svěrku vyřadit z provozu (zaznamenejte datum vyřazení).
2. Pokuste se určit příčinu závady,
(podrobný kontrolní seznam najdete v uživatelské příručce) např.:
 • Přetížení
 • Nesprávné používání (např. svěrka není vhodná pro tahání nebovláčení)
 • Nedbalé a neopatrné zacházení
Na takováto poškození se nevztahuje záruka! Pro zajištění
bezpečnosti Vás i Vašich kolegů / zaměstnanců musí být dodrženo:
 
3. Zvedací svěrku spolu se servisní knížkou předat autorizovanému servisnímu technikovi/servisu.
4. Po revizi/opravě svěrku opět uvést do provozu (Datum uvedení do provozu zapsat do servisní knížky).

Záruční podmínky a ustanovení
 

pewag s.r.o. poskyje koncovému uživateli 5ti letou záruku na zvedací svěrky. Tato záruka se vztahuje pouze na původního koncového uživatele zvedací svěrky a pod podmínkou, že je zvedací zařízení kontrolováno a udržováno v průběhu celého záručního období dle pokynů uvedených výrobcem. Záruční doba je 5 let od data nákupu.Záruka je předmětem podmínek uvedených v tomto dokumentu.
 

Podmínky a ustanovení:

Záruka se vstahuje pouze na výrobní vady zjištěné během používání. Záruka se nevztahuje na opotřebení jednotlivých dílů jako jsou ozubené svěrné čelisti, pružiny a jiné. Dojde-li ke zjištění závady v průběhu záruční doby, dle uvážení výrobce bude výrobek opraven nebo vyměněn.

Ze záruky se vylučují vady způsobené možnostmi níže:
 
 • Běžné opotřebení
 • Přetížení
 • Neodborné a neopatrné zacházení
 • Poškození
 • Nedodržení stanovených postupů/návodu k použití a opatření
 • Zvedání jiného materiálu než na co je svěrka určena, nebo
 • nedodržení použití dle návodu k obsluze.
 • Úprava/změna dodaného stavu pewag svěrek
 • Nedovolené použití a nedodržení pokynů v návodu k obsluze
 • Údržba a/nebo revize, které nebyly provedeny pověřenou osobou firmy pewag, nebo pověřenou osobou.

Výrobce neručí za případné škody vzniklé neoprávněným používáním nebo za škody vzniklé ve výše popsaných bodech.